P R A V I L N I K

O USTROJU I RADU OGRANAKA UDRUGE HRVATSKIH RUDARSKIH INŽENJERA

 

Članak 1.

Ogranak je ustrojstveni oblik Udruge hrvatskih rudarskih inženjera koji okuplja članove Udruge na regionalnoj osnovi.

Ogranci nemaju pravnu osobnost.

 

Članak 2.

Ogranak se može osnovati u regiji u kojoj boravi i djeluje najmanje pet članova Udruge.

 

Članak 3.

Članovi ogranka čine njegovu skupštinu. Skupština ogranka bira predsjednika, tajnika i blagajnika ogranka; oni obavljaju sve organizacijske i tekuće poslove ogranka.

U ogranku s više od 15 (petnaest) članova, skupština bira izvršni odbor kojeg, uz predsjednika, tajnika i blagajnika, čine još najmanje dva člana.

Predsjednik ogranka istodobno je i predsjednik njegove skupštine i izvršnog odbora.

 

Članak 4.

Ogranci se osnivaju temeljem odredbi članka 24. Statuta Udruge, u cilju što učinkovitijeg djelovanja Udruge, te ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruge.

Osnivanjem i djelovanjem pojedinih ogranaka pospješuje se ostvarivanje specifičnih interesa članova Udruge iz pojedinih regija.

 

Članak 5.

Ogranci djeluju sukladno ciljevima i djelatnostima Udruge sadržanim u Statutu i programu rada, te ih promiču i oživotvoruju neposrednim djelovanjem svojih članova.

Sve aktivnosti ogranci provode u suradnji i po potrebi uz suglasnost tijela Udruge.

 

Članak 6.

Zadaće ogranaka su:

- obavještavanje članova o akcijama i zbivanjima u Udruzi,

- prikupljanje članarine i uplata u blagajnu Udruge,

- ažuriranje podataka iz evidencije članova i dostava istih tajniku Udruge,

- redovni kontakti s članstvom i prikupljanje informacija o željenom angažmanu i načinu rada članova,

- poticanje omasovljenja članstva,

- inicijativa i suradnja na osmišljavanju i provođenju aktivnosti ogranka i Udruge,

- provođenje odluka skupštine ogranka i Udruge,

- provođenje programa rada Udruge.

 

Članak 7.

Za pojedine aktivnosti ogranak može tražiti pomoć od Upravnog odbora Udruge. U tom je slučaju upravni odbor dužan razmotriti zahtjev i očitovati se o njemu.

Udruga je dužna pružati pomoć u radu ogranaka u skladu s mogućnostima, po ocjeni upravnog odbora.

 

Članak 8.

Ogranak se osniva na osnivačkoj skupštini.

Osnivačku skupštinu može sazvati najmanje pet članova Udruge iz jedne regije, te Skupština ili Upravni odbor Udruge putem povjerenika.

Zapisnik o osnivanju ogranka mora sadržavati podatke o nazivu, području – regiji za koju se osniva, sjedištu, ustroju i osobi ovlaštenoj za zastupanje ogranka.

 

Članak 9.

Predsjednici ogranaka u načelu se biraju za članove Upravnog odbora Udruge.

Ukoliko neki predsjednik ogranka nema status člana Upravnog odbora, on ima pravo sudjelovanja u radu Upravnog odbora bez prava odlučivanja.

 

 

Zagreb, 28. lipnja 2004.

www.UHRI.hr - UDRUGA HRVATSKIH RUDARSKIH INŽENJERA