U razdoblju od 29. ožujka 2016. do 06. prosinca 2016. godine, Državni ured za reviziju obavio je 21 reviziju učinkovitosti gospodarenja mineralnim sirovinama na području Republike Hrvatske, kojom su obuhvaćena tijela nadležna za gospodarenje mineralnim sirovinama. Revizijom je obuhvaćeno razdoblje od 2013. do 2015. godine.


Subjekti revizije bili su Ministarstvo financija, Carinska uprava, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poljoprivrede, 20 ureda državne uprave u županijama i Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo u Gradu Zagrebu.
Izvješća državne revizije ukazuju na prilično kaotično stanje u rudarskom sektoru u vezi s normativnim uređenjem, postupanjem u skladu s donesenim propisima, planovima i unutarnjim procedurama, informacijskim sustavom i evidencijama, dodjelom koncesija, obračunom i naplatom prihoda od naknada za koncesije, naplatom potraživanja, nadzorom koncesionara, sanacijom prostora na kojima su izvedeni rudarski radovi te evidencijama o rezervama.
Općenito Gospodarenje mineralnim sirovinama ocjenjeno je kao djelomično učinkovito i učinkovito uz potreban poboljšanja. Utvrđene su brojne nepravilnosti i nedostaci u postupcima dodjele koncesija, funkcioniranju informacijskog sustava i odgovarajućih evidencija, naplate naknade za koncesije, uspostave odgovarajućeg nadzora u svim fazama istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina i dr.
Neke od predloženih mjera su:
-    Poduzeti aktivnosti za donošenje provedbenih propisa
-    Poduzeti aktivnosti na izradi sveobuhvatne i kvalitetne Strategije gospodarenja mineralnim sirovinama
-    Ustrojiti jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina i evidencija u skladu s Pravilnikom o jedinstvenim informacijskim sustavom mineralnih sirovina i registrima
-    Izmijeniti sustav dodjele koncesija
-    Povećati broj nadzora
-    Voditi e-očevidnik i druge.

Na mrežnim stranicama Hrvatskog sabora možete pronaći cjelovita Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja mineralnim sirovinama na području Republike Hrvatske.

Komentari:

www.UHRI.hr - UDRUGA HRVATSKIH RUDARSKIH INŽENJERA