Ispis

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014) Skupština Udruge hrvatskih rudarskih inženjera na sjednici održanoj XX. XX. 2015. godine, u Zagrebu, Berislavićeva 6, donijela jeS T A T U T
UDRUGE HRVATSKIH RUDARSKIH INŽENJERA


I. OSNOVNE ODREDBE


Članak 1.


Udruga hrvatskih rudarskih inženjera je dobrovoljna, nevladina i neprofitna, strukovna udruga koju čine njeni članovi.
Ovim se Statutom uređuje: naziv i skraćeni naziv udruge; sjedište udruge; teritorij djelovanja;  zastupanje; znak udruge i njegov izgled te izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja sukladno ciljevima; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu;  način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova te način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i načinu sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanjai trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te druga pitanja od značaja za Udrugu hrvatskih rudarskih inženjera.


Članak 2.


Naziv udruge je: Udruga hrvatskih rudarskih inženjera (u daljnjem tekstu: Udruga).
Skraćeni naziv Udruge je: UHRI.
Sjedište Udruge je u Zagrebu, Berislavićeva 6.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.


Članak3.


Udrugu zastupaju predsjednik Udruge, predsjednik upravnog odbora Udruge i tajnik Udruge. U slučaju njihove spriječenosti, Udrugu zastupa dopredsjednik ili osoba koju odredi predsjednik Udruge ili Upravni odbor Udruge.


Članak4.


Udruga ima znak. Znak Udruge sadrži tradicionalni rudarski simbol - čekić i malj u standardiziranom obliku i hrvatsku šahovnicu.
Udruga ima pečat. Pečat Udruge je pravokutnog oblika, dimenzije X × X mm, koji sadržava tekst: „UDRUGA HRVATSKIH RUDARSKIH INŽENJERA - ZAGREB, Berislavićeva 6“, sa znakom Udruge koji je grafički skladno uklopljen.


Članak 5.


Udruga hrvatskih rudarskih inženjera je pravna osoba upisana u Registar udruga pri gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave.


II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE


Članak 6.


Ciljevi Udruge su unapređenje i promicanje rudarske struke i djelatnosti, unapređenje gospodarenja mineralnim sirovinama i zaštite okoliša, unapređenje statusa rudarskih djelatnika, poticanje znanstvenog i stručnog usavršavanja te društvenog života članova.


Članak 7.


Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su gospodarstvo, međunarodna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje te zaštita okoliša i prirode.


Članak 8.


Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:
-    djelatnosti iz područja gospodarstva,
-    djelatnosti znanosti, stručnog rada i istraživanja,
-    organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara,
-    izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija,
-    djelatnosti iz područja međunarodne suradnje,
-    trgovina,
-    strukovne udruge u gospodarstvu,
-    zaštita okoliša.


Članak 9.


Radi ostvarivanja ciljeva Udruga će, sukladno posebnim propisima, obavljati slijedeće gospodarske djelatnosti:
-    inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (M71.12),
-    ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (M74.90),
-    organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara te ostalo obrazovanje i poučavanje (P85.59),
-    izdavanje znanstvenih i stručnih knjiga, časopisa i periodičkih publikacija te ostala izdavačka djelatnost (J58.1),
-    trgovina na malo preko pošte ili interneta (G47.91)
-    djelatnosti strukovnih članskih organizacija (S94.12)


III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE


Članak10.


Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:
-    izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
-    javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
-    izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
-    korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
-    javnim priopćavanjem,
-    organiziranjem posebnih događanja,
-    na druge odgovarajuće načine.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI


Članak 11.


Članovi Udruge mogu biti redovni, zaslužni, počasni i pridruženi.


Članak 12.


Redovnim članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja je državljan Republike Hrvatske s akademskim zvanjem diplomiranog inženjera ili inženjera rudarstva, geologije, naftnog rudarstva i geotehnike, odnosno s akademskim zvanjem diplomiranog inženjera ili inženjera drugih struka, ukoliko je profesionalno vezana uz rudarsku djelatnost.
Redovnim članom Udruge može postati i punoljetna osoba koja je lišena poslovne sposobnosti s pravama i obvezama redovnih članova osim prava da bude birana u tijela i za dužnosnika Udruge.


Članak 13.


Zaslužnim članom Udruge može -postati fizička osoba koja je svojim djelovanjem znatno pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.
Odluku o proglašenju zaslužnim članom donosi Upravni odbor Udruge.


Članak 14.


Počasnim članom Udruge može postati fizička osoba koja je svojim djelovanjem znatno pridonijelaugledu Udruge.
Odluku o proglašenju počasnim članom donosi Skupština Udruge.


Članak 15.


Pridruženim članom Udruge mogu postati rudarski djelatnici bez stečenog akademskog stupnja diplomiranog inženjera ili inženjera i studenti rudarstva, geologije, naftnog rudarstva i geotehnike, te pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje ukoliko obavlja rudarsku djelatnost.
Pridruženim članom Udruge mogu postati i poslovno sposobne fizičke osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske s akademskim zvanjem diplomiranog inženjera ili inženjera rudarstva, geologije, naftnog rudarstva i geotehnike.
Svoja članska prava i obveze pravna osoba ostvaruje putem predstavnika koji se imenuje prilikom učlanjenja u Udrugu. Jedna pravna osoba može imenovati u Udrugu najviše jednog predstavnika koji mora ispunjavati uvjete za redovne članove.
Pridruženi članovi imaju status nominalnog člana Udruge te mogu učestvovati u radu Udruge, ali ne mogu odlučivati i biti birani u tijela i za dužnosnike Udruge.


Članak 16.


Redovnim članovima Udruge izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor Udruge posebnom odlukom.


Članak 17.


O prijemu u članstvo Udruge odlučuje Upravni odbor Udruge.
Kandidatura za članstvo Udruge ističe se ispunjavanjem pristupnice i izjavom o prihvaćanju svih akata Udruge.
Pristupnicu razmatra Upravni odbor Udruge. Nakon verifikacije pristupnice od strane Upravnog odbora Udruge kandidat uplaćuje upisninu i članarinu.
Status člana Udruge stiče se upisom u Imenik članova.
Osoba kojoj upis u članstvo nije prihvaćen može se žaliti Skupštini Udruge. Odluka Skupštine je konačna.


Članak 18.


Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, datumu prestanka članstva u Udruzi, kategoriji članstva, adresi prebivališta i uplaćenoj članarini te podatke o zaposlenju i elektroničkoj adresi ukoliko oni postoje.
Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Popis članova vodi tajnik Udruge.


Članak 19.


Prava članova Udruge su:
-    sudjelovanje u svim aktivnostima koje organizira Udruga,
-    korištenje imovine u vlasništvu Udruge,
-    sudjelovanje u upravljanju Udrugom, odnosno birati i biti birani u tijela i dužnosnike Udruge izuzev pridruženih - nominalnih članova.


Članak 20.


Obveze članova Udruge su:
-    redovito plaćanje članarine,
-    poštivanje i provođenje općih i drugih akata Udruge,
-    čuvanje i podizanje ugleda Udruge, te rudarske struke i djelatnosti,
-    izvršavanje preuzetih obaveza,
-    suradnja na ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruge.


Članak 21.


Članstvo u Udruzi prestaje:
-    prestankom postojanja Udruge,
-    pismenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva danom podnošenja izjave Upravnom odboru,
-    isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti,
-    isključenjem zbog neplaćanja članarine,
-    smrću ćlana.
Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini, čija je odluka konačna.


Članak 22.


Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.
Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obaveza i odgovornosti:
-    kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge,
-    nepoštivanje odredaba Statuta,
-    nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge,
-    neizvršavanje preuzetih obveza,
-    nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi,
-    nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge,
-    narušavanje ugleda Udruge,
Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku koje provodi Stegovno vijeće.


Članak 23.


Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge putem pismenog prijedloga Stegovnom vijeću.
Članovi tijela Udruge i dužnosnici Udruge dužni su pokrenuti stegovni postupak kada saznaju za stegovni prekršaj, a Stegovno vijeće je dužno provesti stegovni postupak po svakom primljenom prijedlogu.
U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.


Članak 24.


U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
-    opomena,
-    ukor,
-    isključenje iz Udruge.
Protiv odluke o stegovnoj mjeri član ima pravo žalbe Skupštini Udruge u roku od petnaest dana po primitku odluke.
Od dana podnošenja žalbe do dana održavanja Skupštine prava i obaveze člana kojemu je izrećena stegovna mjera miruju.
Odluka Skupštine Udruge je konačna.

 V UPRAVLJANJE UDRUGOM, TIJELA I DUŽNOSNICI UDRUGE


Upravljanje Udrugom


Članak 25.


 Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini, putem izabranih članova tijela Udruge i dužnosnika Udruge.
Izbor i opoziv članova tijela i dužnosnika Udruge obavlja se na način propisan ovim Statutom.


Članak 26.


Mandat članova tijela i dužnosnika Udruge traje dvije godine, a mogu biti birani i u narednim mandatima bez ograničenja.
Mandat članova tijela i dužnosnika Udruge može prestati prije isteka mandata u slučaju:

-    podnošenja ostavke,
-    opoziva prema odredbama općih akata Udruge,
-    prestanka članstva u Udruzi,
-    nastupom drugih okolnosti zbog kojih član, odnosno dužnosnik ne bi više mogao obavljati svoje dužnosti.


Članak 27.


Tijelo u kojem je upražnjeno mjesto člana, odnosno predsjednika, može kooptirati članove do jedne trećine broja ukupnog članstva.
Mandat naknadno izabranog člana tijela odnosno dužnosnika Udruge traje do isteka mandata tijela u koje je biran.
Ukoliko se uprazni više od jedne trećine mjesta u nekom tijelu tada se pristupa izboru toga tijela po odredbama ovog Statuta.
Ukoliko se uprazni mjesto predsjednika ili dopredsjednika Udruge ti se dužnosnici mogu izabrati jedino na sjednici Skupštine.


Tijela Udruge


Članak 28.


Tijela Udruge su:
1.    Skupština,
2.    Upravni odbor,
3.    Nadzorni odbor,
4.    Stegovno vijeće,
5.    Ostala stalna i povremena tijela.


Članak 29.


Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge.
Nominalni, odnosno pridruženi članovi Udruge, imaju pravo prisustvovanja radu Skupštine, ali ne i odlučivanja.
Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
Skupština redovno zasijeda jednom godišnje. Izborna skupština održava se svake dvije godine. Izvanredna skupština saziva se prema potrebi.
Sjednice skupštine saziva predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu u skladu s ovim Statutom i u svojoj odluci utvrđuje dnevni red te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge, Upravni odbor ili Nadzorni odbor Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ukoliko predsjednik Udruge ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dostave zahtjeva iz stavka 7. ovog članka, sazvati će ju predlagatelj.


Članak 30.


Skupština je nadležna da:
-    donosi i mijenja Statut te druge opće akte Udruge,
-    donosi Poslovnik o svom radu,
-    bira i razrješava predsjednika Udruge, dopredsjednike Udruge, te članove Upravnog odbora Udruge,
-    bira i razrješava predsjednika i članove Nadzornog odbora Udruge,
-    bira i razrješava predsjednika i članove Stegovnog vijeća Udruge,
-    bira i razrješava likvidatora Udruge,
-    donosi financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i usvaja godišnje financijsko izvješće Udruge,
-    donosi druge planove i usvaja plan i program rada Udruge,
-    donosi odluke o izvještaju o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora Udruge,
-    donosi odluku o stjecanju i otuđenju nekretnina,
-    odlučuje o predstavkama i žalbama članova upućenih Skupštini,
-    dodjeljuje nagrade i priznanja članovima Udruge,
-    donosi odluku o proglašenju počasnih članova Udruge,
-    raspravlja o drugim pitanjima od važnosti za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti Udruge,
-    donosi odluku o udruživanju u saveze, zajednice i druge oblike povezivanja udruga,
-    donosi odluku o statusnim promjenama i prestanku rada Udruge.


Članak 31.


Skupštini predsjedava predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Udruge Skupština javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedavati sjednicom.
Skupština donosi odluke na sjednicama, u načelu javnim glasovanjem, a može odlučiti da o pojedinom pitanju odluči tajnim glasovanjem.
Skupština punovažno odlučuje ako je na sjednici prisutna natpolovična većina redovnih članova Skupštine.
Odluka Skupštine je punovažna ako se za nju izjasni većina prisutnih članova Skupštine, osim kod donošenja odluke o usvajanju odnosno izmjenama i dopunama Statuta, te o prestanku Udruge kada je potrebna natpolovična većina ukupnog broja članova Skupštine.
Ukoliko u zakazano vrijeme nije nazočna natpolovična većina redovnih članova Skupštine, početak rada Skupštine odgađa se za trideset minuta i tada Skupština može pravovaljano donositi odluke ako je sjednici nazočno najmanje deset članova Skupštine.


Članak 32.


Poslovnikom o radu Skupštine određuju se sva ostala pitanja vezana za rad Skupštine.


Članak 33.


Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge.
Upravni odbor ima pet do devet članova.
Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi predsjednik Upravnog odbora Udruge.


Članak 34.


Upravni odbor u suradnji s predsjednikom Udruge provodi odluke i zaključke Skupštine, te donosi i provodi odluke u okviru nadležnosti određenih ovim Statutom.
Upravni odbor odgovoran je za svoj rad Skupštini, te predsjedniku Udruge u obimu određenom njegovim ingerencijama.


Članak 35.


Upravni odbor se bira na dvije godine, sastaje se po potrebi, a najmanje jedanput u dva mjeseca.
Način rada Upravni odbor regulira Poslovnikom o radu Upravnog odbora. Odluke Upravnog odbora donose se kvalificiranom većinom glasova.


Članak 36.


Nadležnost i zadaci Upravnog odbora jesu:
-    organizacija poslova i aktivnosti u svrhu realizacije ciljeva Udruge,
-    priprema prijedloga za izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata,
-    donošenje Poslovnika o radu Upravnog odbora,
-    izrada planova i programa rada Udruge,
-    imenovanje predsjednika Upravnog odbora, tajnika Udruge i rizničara,
-    podnošenje godišnjih izvještaja o radu Upravnog odbora predsjedniku Udruge,
-    upravljanje imovinom Udruge i donošenje odluke o nabavci, prodaji i rashodovanju pokretne imovine,
-    financijsko i materijalno poslovanje Udruge,
-    donošenje odluke o zasnivanju i prestanku radnih odnosa, sve u skladu sa Zakonom o radnim odnosima Republike Hrvatske,
-    u skladu s odredbom čl.3. ovog Statuta davanje punomoći za zastupanje Udruge,
-    osnivanje i imenovanje članova stalnih i povremenih radnih tijela,
-    verifikacija pristupnica novih članova,
-    proglašenje zaslužnih članova,
-    određivanje članarine za svaku tekuću godinu,
-    informiranje članstva i javnosti,
-    obavljanje drugih poslova koji proističu iz plana i programa rada Udruge.


Članak 37.


Nadzorni odbor prati i nadzire rad tijela i dužnosnika Udruge utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu i tijelo čiji je rad nadziran.
Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima Udruge.
Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge.


Članak 38.


Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana.
Sjednicu Nadzornog odbora saziva i vodi predsjednik Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova.

Članak 39.


    Član Nadzornog odbora ne može biti član drugih tijela Udruge.
    Tijela i dužnosnici Udruge dužni su Nadzornom odboru pružiti sve potrebne podatke, omogućiti uvid u dokumentaciju i osigurati uvjete rada.


Članak 40.


Stegovno vijeće sastavljeno je od predsjednika Stegovnog vijeća i još dva člana, koje bira i razrješuje Skupština u skladu s odredbama ovog Statuta i drugih općih akata.
Stegovno vijeće provodi stegovni postupak u skladu s odredbama ovog Statuta, a svoje odluke donosi većinom glasova svojih članova.


Članak 41.


Skupština i Upravni odbor Udruge mogu osnovati stalna ili povremena radna tijela sa zadatkom da vode brigu o pojedinim djelatnostima Udruge. Ta tijela razmatraju specifičnu problematiku, predlažu pojedine aktivnosti, planove i programe rada u okviru svoje djelatnosti, te provode aktivnosti u okviru svoje nadležnosti, a odgovorna su tijelu koje ih je osnovalo.


Dužnosnici udruge


Članak 42.


Dužnosnici Udruge su:
-    Predsjednik Udruge,
-    Dva dopredsjednika Udruge,
-    Predsjednik Upravnog odbora,
-    Tajnik Udruge.
Izbor i opoziv dužnosnika Udruge obavlja se na način propisan ovim Statutom i poslovnikom Skupštine.


Članak 43.


Predsjednik Udruge ujedno je predsjednik Skupštine i:
-    zastupa Udrugu u skladu s odredbama Statuta i drugih općih akata Udruge,
-    saziva sjednice i predsjedava Skupštini,
-    potpisuje akte koje donese Skupština,
-    brine o provođenju aktivnosti Udruge,
-    surađuje s predsjednikom Upravnog odbora Udruge na usklađenju izvještaja, te planova i programa Udruge,
-    izvješćuje Skupštinu o stanju Udruge,
-    predlaže Skupštini izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata,
-    obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene Statutom, drugim općim aktima ili odlukama Skupštine,
-    odgovara za zakonitost rada Udruge.


Članak 44.


Dopredsjednici Udruge obavljaju poslove i zadatke predsjednika Udruge kada je ovaj odsutan ili spriječen.


Članak 45.


Predsjednik Upravnog odbora:
-    rukovodi radom Upravnog odbora,
-    inicira aktivnosti Udruge i glavni je organizator djelovanja Udruge,
-    nadzire provođenje aktivnosti i djelatnosti Udruge,
-    odgovoran je za rad Udruge pred Skupštinom i pred tijelima uprave,
-    predlaže opće akte, te odluke i zaključke predsjedniku Udruge i Skupštini,
-    zastupa Udrugu u redovnom poslovanju,
-    potpisuje akte koje donese Upravni odbor,
-    naredbodavac je u platnom prometu Udruge,
-    surađuje s predsjednikom Udruge na usklađenju izvještaja, te planova i programa Udruge,
-    sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
-    potpisuje odluke o nabavci, prodaji i rashodovanju pokretne imovine,
-    potpisuje odluke o zasnivanju i prestanku radnih odnosa,
-    inicira i rukovodi izradom planova i programa rada Udruge,
-    obavljanje drugih poslova koji proističu iz programa rada Udruge.


Članak 46.


Tajnik Udruge:
-    vodi administrativno poslovanje Udruge, posebice imenik članova Udruge,
-    mijenja predsjednika Upravnog odbora u slučaju njegove spriječenosti,
-    zastupa Udrugu u okviru svojih nadležnosti,
-    odgovoran je za svoj rad Upravnom odboru,
-    čuva pečat Udruge.


Članak 47.


Rizničar se stara o novčano-knjigovodstvenom poslovanju Udruge. On isplaćuje redovne izdatke prema financijskom planu i izvanredne prema odlukama Upravnog odbora. Blagajničke knjige rizničar redovito podnosi na uvid Nadzornom odboru.


Članak 48.


Odlukom Upravnog odbora, blagajnički i knjigovodstveni poslovi se mogu povjeriti ovlaštenim stručnim osobama. Te osobe tada brinu o primjeni zakonskih propisa i podnošenja financijskih izvješća nadležnim tijelima državne uprave.
O svom radu angažirane stručne osobe podnose pismena izvješća Upravnom odboru.

VI. IMOVINA,  NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM


Članak 49.


Imovinu Udruge čine: nekretnine, pokretna imovina i novčana sredstva.
Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.
O raspolaganju imovine odlučuje Skupština i Upravni odbor u skladu s odredbama ovog Statua.


Članak 50.


Financiranje, odnosno novčana sredstva Udruga stjeće uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarske djelatnosti sukladno zakonu, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i drugim sredstivima u skladu sa zakonom.


Članak 51.


Raspodjela financijskih sredstava provodi se na osnovu financijskog plana Udruge.
Naredbodavac u platnom prometu Udruge je predsjednik Udruge, predsjednik Upravnog odbora i tajnik Udruge ili druge osobe koje svojom odlukom ovlasti Upravni odbor.
Računovodstvo i financijsko poslovanje Udruge organizira se i vodi u skladu s propisima o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

VII. UDRUŽIVANJE I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE


Članak 52.


Udruga je članica Hrvatskog inženjerskog saveza.
Odluku o imenovanju predstavnika Udruge u Hrvatskom inženjerskom savezu za mandatno razdoblje donosi Upravni odbor Udruge.


Članak 53.


Udruga se može učlanjivati i u ostale domaće i međunarodne stručne i znanstvene udruge i institucije, kao i udrživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga.
Odluku o učlanjivanju i udruživanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora, a sastavni dio te odluke je i imenovanje predstavnika Udruge.


Članak 54.


Udruga može u smislu lakšeg ostvarivanja svojih ciljeva i učinkovitijeg djelovanja Udruge osnovati sekcije za pojedine strukovne grupacije i ogranke (podružnice) koje djeluju na području pojedinih regija Republike Hrvatske.
Sekcije i ogranci (podružnice) su ustrojstveni oblici Udruge koji nemaju status pravne osobe.
Odluku o osnivanju i ukidanju sekcije i ogranka (podružnice) donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora ili najmanje 5 (pet) redovnih članova Udruge.


Članak 55.


Akt o osnivanju sekcije i ogranka (podružnice) Udruge mora sadržavati odredbu o nazivu, sjedištu, ustroju i osobi ovlaštenoj za predstavljanje sekcije i ogranka (podružnice).
Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze sekcije i ogranka (podružnice) uređuju se Pravilnikom o radu.
Pravilnik o radu sekcije i podružnice mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog članova sekcije i ogranka (podružnice).

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE


Članak 56.


Udruga prestaje postojati:
-    odlukom Skupštine Udruge o prestanku postojanja Udruge,
-    odlukom Skupštine Udruge o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge,
-    u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.
Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Udruge.


Članak 57.


Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.
Likvidatora bira i opoziva Skupština Udruge na mandat od dvije godine. Ista osoba može više puta biti birana za Likvidatora.


Članak 58.


U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje Hrvatskom inženjerskom savezu ili drugoj udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.
U slučaju prestanka postojanja Hrvatskog inženjerskog saveza ili da se iz bilo kojeg razloga Skupština Udruge ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe Grad Zagreb.

IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE


Članak 59.


Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, Skupština Udruge će imenovati arbitražno vijeće kao posebno tijelo za rješavanje nastalog spora, pri ćemu su članovi Udruge dužni pokušati taj spor riješiti mirenjem.
Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.


Članak 60.


Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.
U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.


Članak 61.


U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor Udruge i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.


Članak 62.


U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Upravnog odbora Udruge.
U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Upravni odbor Udruge dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 63.


Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština na način propisan ovim Statutom nakon provedene rasprave.


Članak 64.


Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Upravni odbor ili najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.
Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku predsjedniku Udruge koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.
Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.


Članak 65.


Tumačenje odredaba ovog Statuta kao i drugih akata Udruge daje Skupština.


Članak 66.


Sva proceduralno-statutarna pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtjevaju podrobnu razradu, uredit će se općim aktima ili odlukama koje donosi Skupština Udruge.


Članak 67.


Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
Opći akti koji se donose prema ovom Statutu donijet će se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.Predsjednik Udruge
U Zagrebu,